Privacy verklaring

Mevrouw G. Reuvekamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Gerda Reuvekamp, kindercoach, en is te bereiken via info@praktijkgerdareuvekamp.nl

Gerda Reuvekamp, kindercoach, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hoe zij dat doen staat beschreven in haar privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Mevr. G. Reuvekamp, gevestigd te Klarenbeek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83322019

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Zij gebruikt jouw persoonsgegevens enkel om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Zij gebruikt jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je haar jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt zij deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal zij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Zij gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelt alleen die gegevens die zij in dat verband nodig of nuttig acht. Zonder jouw toestemming deelt zij je gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via info@praktijkgerdareuvekamp.nl , dan verwijdt zij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt

Gerda Reuvekamp, kindercoach, gebruikt functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies van Google Analytics (hiervoor heeft ze een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google, de gegevens worden anoniem verwerkt en deelt ze niet met derden). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gerda Reuvekamp,kindercoach, gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gerda Reuvekamp, kindercoach, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkgerdareuvekamp.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt zij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ze reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe zij persoonsgegevens beveiligt

Gerda Reuvekamp, kindercoach, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@praktijkgerdareuvekamp.nl

Bewaartermijnen

Zij bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ze is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ze van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 5 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Zij respecteert jouw privacy rechten en zal eraan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met ons opnemen op info@praktijkgerdareuvekamp.nl